(GO) 1 18 Gulfstaterna Aston Mkonstin AMR -One 2011 NEU OVP